fbpx

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pacjentów Juwena sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Juwena spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, przy ulicy Zajazdowej 5 (dalej jako: Juwena lub Spółka).
 2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@andersentaxlegal.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej, a także zarządzania procesem udzielania świadczeń medycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) lub c) RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 24 i 25 Ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 10 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
 5. wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym m.in. prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 6. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony jej roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 7. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu email w celu potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 8. w celach marketingowych, w związku z realizacją badań klinicznych lub w celu badań naukowych za Państwa uprzednią zgodą, która może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 9. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne. Państwa dane osobowe:
 10. objęte dokumentacją medyczną będą przechowywane przez okres co najmniej 20 lat, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innymi przepisami szczególnymi;
 11. objęte dokumentacją księgowo-podatkową będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości;
 12. konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Juwena będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z Kodeksu cywilnego;
 13. przetwarzane na postawie zgody będą przechowywane do momentu odwołania przez Państwa zgody.
 14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Zważywszy jednak, że ich podanie jest konieczne do prowadzenia przez Juwena dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odmowa ich podania uniemożliwi realizację na Państwa rzecz usługi medycznej. W przypadku niepodania numeru telefonu lub adresu e-mail Juwena nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty, jak również otrzymywania informacji marketingowych, jeżeli wyrazili Państwo zgodę w tym zakresie.
 15. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane:
 16. osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej;
 17. innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 18. dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
 19. podmiotom świadczącym usługi doradcze;
 20. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentacji medycznej;
 21. innym podmiotom i organom upoważnionym na mocy art. 26 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 22. Państwa dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 23. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, do ich sprostowania bądź uzupełnienia. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Ponadto mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 24. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Funkcję tę pełni kancelaria prawnicza Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Katowicach. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem iodo@pl.Andersen.com.