fbpx

REGULAMIN KONKURSU NA PLATFORMIE FACEBOOK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanym dalej „Konkursem”) jest Juwena Spółka z. o. o. Spółka Komandytowa, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zajazdowa 5, NIP 547-213-44-43 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie www.facebook.com/GabinetyJuwena (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

II. UCZESTNICY KONKURSU

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com (dalej zwany: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

III. NAGRODA

 1. Nagrodą (dalej „Nagroda”) jest karta upominkowa o wartości nominalnej 1000 zł przeznaczona do wykorzystania na zabiegi depilacji laserowej w gabinetach Organizatora;
 2. Termin ważności Karty upominkowej, a tym samym Nagrody,  to 31.03.2020 r.;
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrody innego rodzaju;
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.

IV. MIEJSCE, CZAS, ZASADY I WARUNKI KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/GabinetyJuwena
 2. Konkurs trwa od dnia 5 października 2020 r. od godz. 16:00 do dnia 12 października 2020 r. do godz. 16:00. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook;
 3. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/GabinetyJuwena
 4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest stworzenie hasła / sloganu reklamowego dotyczącego przyszłorocznego jubileuszu Organizatora i przesłanie go na adres e-mail konkurs@juwena.pl;
 5. W czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedną) propozycję hasła.
 6. Po zakończeniu Konkursu, spośród haseł przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybierze 1 (jedno) zwycięskie hasło;
 7. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook;
 8. O przyznaniu nagród decyduje Organizator na podstawie oceny kreatywności oraz spójności nadesłanych haseł z wizerunkiem marki Juwena;
 9. Organizator powiadomi zwycięzcę wysyłając wiadomość na adres e-mail, z którego wysłano zwycięskie hasło. Tą samą drogą ustali ze zwycięzcą sposób i termin odbioru nagrody. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w poście na profilu www.facebook.com/GabinetyJuwena;

IV. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 3. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

IV. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. i obowiązuje do 30 października 2020 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.